Funom / Viola Kuś
Performance
Technologia

„Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze” została założona w 2015 roku z inicjatywy Violi Kuś wraz z jej siostrą Anettą Kuś i Małgorzatą Jankowską.

Ideą przewodnią Fundacji jest kreowanie i monitorowanie najnowszych dziedzin w sztuce i szeroko pojętej kulturze. W tym celu realizowane będą projekty artystyczno-badawcze i naukowe, stanowiące element międzynarodowej platformy działań bazujących na powiązaniu badań laboratoryjnych i nowych technologii z eksperymentem twórczym. Praca badawcza Fundacji oparta będzie na rozpoznawaniu polisensorycznego przyswajania informacji przy jednoczesnym dystansowaniu się od prymatu zmysłu wzroku.

Metaideą Fundacji om (FUNom) jest propagowanie koncepcji maszyn, jako podmiotów sprawczych funkcjonujących we współczesnym świecie. O maszynie chcemy myśleć jak o partnerze, który posiada własną osobowość, właściwą dla swojego gatunku, inną niż ludzka i do ludzkiej niepodobną.